Provided that connection constitutes slavery for Women of all ages, it is obvious which the Females’s motion will have to concentrate to attacking this establishment. Liberty for women can not be gained without any abolition of marriage. Sheila Cronin, the chief of your respective feminist Enterprise NOWduongvatgia.World-wide-web: Store chuyên m… Read More


Sự thắng thế của những từ miền Nam tại miền Bắc, như trên, theo tôi, là do vấn đề tiện dụng, theo cả nghĩa kinh tế của từ này: nếu trên thực đơn để là cá chiên, chẳng khách ăn nào sờ tới món này, là nó biến mất.Ai làm thơ mà chẳng mong có tri âm tri kỷ để chia sẻ… Read More